Neem nu contact op 
T 06-13673420
E info@prodifo.nl

 

 
 
 
 
type != 'article'): ?>

privacyverklaring

privacyverklaring

Privacyverklaring, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Prodifo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.prodifo.nl
info@prodifo.nl
+31613673420

Persoonsgegevens die Prodifo verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwekt

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Gegevens over jouw activiteiten op de website

• De foto’s die in opdracht zijn gemaakt

• De tekst als achtergrond bij de foto’s die onderdeel zijn van de blog

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Prodifo persoonsgegevens verwerkt

• bellen of emailen om onze dienst uit te leggen of afspraken in te plannen

• verzenden van nieuwsbrief en of magazines

• informeren over wijzigingen van onze diensten

• om producten en diensten af te leveren of uit te voeren

• facturen te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Prodifo neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Prodifo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

• Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via telefoon, e-mail of WhatsApp.

• Voor facturen en administratie wordt Office applicaties gebruikt, daar worden de persoonsgegevens in opgeslagen.

• De foto’s die in opdracht worden gemaakt, worden (voor zover van toepassing) aangeleverd via wetransfer of via de mail.

• De foto’s worden opgeslagen op een lokale server en online back-up systeem.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens en foto’s
Prodifo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Volgens de wettelijke verplichting worden de persoonsgegevens 7 jaar opgeslagen. De foto’s worden minimaal 1 jaar bewaard, in die tijd is het mogelijk om foto’s nog na te bestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Prodifo verkoopt de contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prodifo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Prodifo gebruikt
Prodifo gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Prodifo gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Prodifo hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodifo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prodifo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prodifo wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe Prodifo persoonsgegevens beveiligt
Prodifo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Prodifo.nl